quick_menu_tit

커뮤니티

진료시간안내

CONSULTATION HOUR

  • 평일 08:30 ~ 18:00
  • 토요일 08:30 ~ 12:30
  • 점심시간 12:30 ~ 14:00

혈액투석실 진료시간
평 일 am.7:00 - 16:00
토요일 am.7:00 - 16:00
24시간 응급투석 가능 (의료진 항시대기)

전화상담문의

  • 061-381-8275
  • FAX. 061-381-8274
  • 커뮤니티
  • 공지사항

공지사항

 작성자 나눔내과의원  작성일 2019-07-29  

나눔내과의원 비급여 현황
나눔내과의원 비급여 현황 (2018.08.29일 기준)
     
검사 위내시경수면료            30,000
대장내시경수면료            50,000
용종제거수면료            60,000
기관지내시경수면료            60,000
코로나이저           100,000
방광경검사            70,000
인플루엔자 간이검사            20,000
초음파 복부,갑상선,유방            50,000
근육            30,000
심장           100,000
주사 B형간염(유박스)            15,000
A형간염(성인)            60,000
A형간염(소아)            40,000
폐렴구균(평생)프리베나           140,000
대상포진(조스타박스)           180,000
독감백신(4가)            40,000
독감백신(3가)            25,000
자궁경부백신           150,000
미슬토 (2mg)            25,000
미슬토 A/F (20mg)            30,000
태반            10,000
파상풍(예방)            30,000
플라센텍스주            80,000
영양제      10,000~70,000 
알부민           100,000
일본뇌염 사백신            20,000
일본뇌염 생백신              80,000
비타민 메리트씨10g              15,000
메리트씨20g              20,000
메리트씨30g              25,000
메리트씨40g              30,000
(10g당 5,000원 추가)
셀레늄요법500ug              50,000
셀레늄요법1000ug             100,000
재증명 일반진단서              10,000
상해진단(2주)              50,000
상해진단(3주)             100,000
장기요양(20%)               6,800
장기요양(100%)              34,040
면사무소장애              15,000
병사용진단서              20,000
병실차액 2인실              40,000
1인실              70,000
기타 헤파린              1,000
수저세트              3,000
IV수기료              5,000
보호자식              4,000
혈액관리료              2,500
소변기              3,000
기저귀               500

다음글 : 개인정보 휴면처리 안내